BDAR
Privatumo politika

Pedagogikos katedra

Katedros darbuotojai

Doc. dr. Aida Norvilienė
Katedros vedėja

Tel. (8 46) 398 632
El. p. aida.norviliene@ku.lt
Kabineto nr. 212

Dėstomi dalykai:

  • Įvadas į studijas
  • Tarpkultūrinis ugdymas
  • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų administravimas
  • Matematika ir jos mokymas
  • Praktikos

Moksliniai interesai:

  • Pedagogų kompetencijos tobulinimas
  • Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas
  • Švietimo vadyba, kokybė

Evelina Žukauskaitė
Studijų koordinatorė 

Tel. (8 46) 398624
El. p. pk.shmf@ku.lt;  evelina.zukauskaite@ku.lt 
Kabineto nr. 215 
 

Lekt. Alvida Kilienė
Praktikos vedėja

Dėstomi dalykai:
Meninės kompetencijos ugdymas
Praktikos
 

 

Afil. prof. habil. dr. Ona Tijūnėlienė
El. p. ona.tijuneliene@ku.lt 

Moksliniai interesai:
Žmogaus būtis ir egzistencija
Vertybių internalizavimas
Žmogaus esmė ir prigimtinė savastis globalizacijos iššūkių kontekste
Mokslinių tyrimų metodologija
Ugdymo mokslo raida
Pedeutologija (mokytojų ugdymas)
Krikščioniškasis ugdymas
Pedagoginės etikos problemos, lietuvių kalbos problemos
Žmogus kultūroje ir kultūra žmoguje
Edukologijos mokslo raida

Prof. dr. Rasa Braslauskienė
El. p. rasa.braslauskiene@ku.lt 

Dėstomi dalykai:
Šeimos edukologija
Socialinė globa ir rūpyba
Šiuolaikinės ugdymo teorijos ir vaiko gerovės politika
Vaiko teisių socialinė-edukacinė apsauga
Šeimos pedagogika ir psichologija
Socialinė ir šeimos politika
 
Moksliniai interesai:
Pedagoginis tėvų švietimas
Vaiko gerovė ir socialinė apsauga
Patyriminis ugdymas (darželyje, mokykloje)
Socializacija ir ugdymas vaikystėje
Vaikystės edukaciniai tyrimai
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų universitetinis rengimas

Prof. dr. Ilona Klanienė
El. p. ilona.klaniene@ku.lt 

Dėstomi dalykai:
Socioedukacinio darbo vadyba bendruomenėje
Ugdymo sociologija
Socialinė pedagoginė viktimologija
Įtraukiojo ugdymo edukacinės aplinkos
Socialinis ir inkliuzinis ugdymas
Tarpkultūrinis ugdymas bendruomenėje
Savanorystė socialinio ugdymo sistemoje
Patyčių tarp mokinių prevencija ugdymo institucijose
 
Moksliniai interesai:
Socialinis ugdymas
Lygios galimybės švietime
Pagalba rizikos grupės vaikams bendruomenėje
Socialinė ir tarpkultūrinė įtrauktis
Savanoriška veikla bendruomenėje

Prof. dr. Neringa Strazdienė
El. p. neringa.strazdiene@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Sveikatos ugdymas
Sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymas
Sveikatos ir lytiškumo ugdymas
Ugdymo(si) aplinkos kūrimas
Žaidimų pedagogika
Laisvalaikio pedagogika
Vaikų fizinis ugdymas
Vaikų fizinio aktyvumo ugdymas (su praktikumu)
Įtraukiojo ugdymo edukacinės aplinkos
Sveikatos ugdymas ir gerovė šeimoje
 
Moksliniai interesai: 
Sveikatos ugdymas
Sveika gyvensesna ir jos kompetencijos ugdymas
Ugdymo(si) aplinkos kūrimas
Dailės ir technologijų mokymas
Žaidimų ir laisvalaikio pedagogika

Prof. dr. Liudmila Rupšienė
El. p. liudmila.rupsiene@ku.lt 

Moksliniai interesai:
Socialinių tyrimų metodologija
Kiekybiniai tyrimai
Kokybiniai tyrimai

Prof. dr. Lilia Žukauskienė
El. p. lilia.zukauskiene@ku.lt 

Dėstomi dalykai:
Pedagogikos teorija
Pedagogikos pagrindai
Pradinio ugdymo pedagogika
Lietuvos kultūros istorijos metmenys
Ugdymo filosofija
Kultūra ir švietimo kaita
Andragogikos teorijos
Suaugusiųjų švietimo sritys
 
Moksliniai interesai:
Pedagogų rengimas
Suaugusiųjų mokymasis
Socialinis ugdymas
Ugdymo filosofija
Švietimo ir ugdymo mokslo istorijos tyrimai
Socialinės edukacinės pagalbos asmenų resocializacijai tyrimai
Ugdomosios pagalbos rizikos grupės paaugliams tyrimai

Mokslo darbuotoja prof. dr. Rūta Girdzijauskienė
El. p. ruta.girdzijauskiene@ku.lt

Doc. dr. Rasa Jautakytė
rasa.jautakyte@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Meninės kompetencijos ugdymas
Muzikos mokymas
Karjeros ugdymo metmenys
Profesinis rengimas ir karjera
Šiuolaikinė meno edukologija
Muzikos terapija
 
Moksliniai interesai:
Ankstyvasis muzikinis ugdymas
Ikimokyklinis muzikinis ugdymas
Muzikos terapija

Doc. dr. Sada Ramanauskienė
El. p. 
sada.ramanauskiene@ku.lt 

Dėstomi dalykai:
Pedagoginiai tyrimai (su praktikumu)
Kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės pedagogika
Priešmokyklinis ugdymas (su praktikumu)
Priešmokyklinio ugdymo technologijos (su praktikumu)
Profesinė pedagogika
Pedagoginė diagnostika
 
Moksliniai interesai:
Pedagoginių tyrimų metodologija
Pedagogikos istorija
Žydų etnopedagogika
Vaikystės pedagogika
Priešmokyklinis ugdymas

Doc. dr. Vidimantas Raudys
El. p. vidimantas.raudys@ku.lt 

Dėstomi dalykai:
Suaugusiųjų švietimo istorija
Lyginamoji pedagogika
Lyginamoji edukologija
Šiuolaikinės ugdymo teorijos ir vaiko gerovės politika
Švietimo politika ir teisė
 
Moksliniai interesai:
Švietimo politika
Hodegetika
Tautinis, pilietinis ugdymas
Istorijos mokymas
Andragogika
Lyginamoji pedagogika
Edukologijos istorija Lietuvoje ir Mažojoje Lietuvoje

Doc. dr. Gražina Šmitienė
El. p. grazina.smitiene@ku.lt 

Dėstomi dalykai:
Socialinio ugdymo teorijos
Ugdymo turinio vadyba
Socialinis ir inkliuzinis ugdymas
Kritinio ir refleksyviojo mąstymo ugdymas
Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas
 
Moksliniai interesai:
Socialinis ugdymas
Socialinė pedagogika
Pradinio ugdymo pedagogika
Dalyko pedagogika

Doc. dr. Reda Jacynė
El. p. reda.jacyne@ku.lt 

Dėstomi dalykai:
Ikimokyklinės vaikystės pedagogika (su praktikumu)
Vaikystės pedagogika (su praktikumu)
Pradinio ugdymo pedagogika (su praktikumu)
Meninės kompetencijos ugdymas
Meninės raiškos ugdymas (su praktikumu)
Pedagoginis kūrybiškumas
Kūrybiškumo psichologija ir pedagogika
Bendravimo pedagogika
Švietimo projektų vadyba
Šiuolaikinės vaikų ugdymo teorijos
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo turinio vadyba ir inovacijos
 
Moksliniai interesai:
Kūrybiškumas ir jo ugdymas vaikystėje
Meninis vaikų ugdymas
Pedagogų kompetencijų kaita ir tobulinimas
Ugdymo vaikystėje kokybė

Doc. dr. Aušrinė Zulumskytė
El. p. ausrine.zulumskyte@ku.lt 

Dėstomi dalykai:
Edukologijos tyrimų metodologija
Kultūra ir švietimo kaita
Pedagogikos teorija
Neformalusis ugdymas
Auklėjimo teorija
Ugdytinio pažinimo kompetencija
 
Moksliniai interesai:
Edukologijos istorija ir teorija
Brandaus amžiaus žmonių ugdymas
Kultūros edukologija
Mokslinių tyrimų metodologija

Doc. dr. Julija Melnikova
El. p. julija.melnikova@ku.lt 

Dėstomi dalykai:
Socialinių projektų vadyba
Socialinių ir ugdymo institucijų vadyba
Švietimo vadybos teorijos
Lyderystės psichopedagogika
 
Moksliniai interesai:
Švietimo vadyba
Švietimo vadybininkų kompetencijos ir jų ugdymas(is)
Švietimo kokybė

Lekt. dr. Donatas Lengvinas
El. p. donatas.lengvinas@ku.lt 
 
Dėstomi dalykai:
Šeimos ir vaiko teisė
Socialinė pedagoginė viktimologija
 
Moksliniai interesai:
Nepilnamečių resocializacija
Socialinė pedagogika

Lekt. dr. Regina Saveljeva
El. p. regina.saveljeva@ku.lt 

Dėstomi dalykai:
Socialinė pedagoginė diagnostika
Pedagogo tyriminės veiklos valdymas
 
Moksliniai interesai:
Socialinių pedagoginių problemų prevencija
Tyrimų metodologija
Pedagogų rengimas

Lekt. Aurelija Macijauskienė
El. p. aurelija.macijauskiene@ku.lt
Lekt. Vilma Gaidjurgienė
El. p. vilma.gaidjurgiene@ku.lt

Asist. Raminta Birgėlienė
El. p. raminta.birgeliene@ku.lt 

 

Asist. Kęstutis Mockus
El. p. kestutis.mockus@ku.lt 
Asist. Raimonda Pintverienė
El. p. raimonda.pintveriene@ku.lt

Asist. Edita Kučinskienė
El. p. edita.kucinskiene@ku.lt     

 

Asist. Justina Tvarkūnaitė
El. p. justina. tvarkunaite@ku.lt 
Asist. Diana Saveikienė
El. p. diana.saveikiene@ku.lt
Asist. Erika Turauskienė
El. p. erika.turauskiene@ku.lt 
Mokslo darbuotoja dr. Eglė Pranckūnienė
El. p. egle.pranckuniene@ku.lt 

Asist. Andrius Chomičius

El. p. achomicius@gmail.com

Dėstomi dalykai:

Matematikos mokymas (su praktikumu)

Praktika 2

Asist. Vaida Martyšienė

El. p. vmartysiene@gmail.com

Dėstomi dalykai:

Socialinės pedagoginės technologijos (su praktikumu)

Asist. Viktorija Jurkuvienė

El.p. viktorija.jurkuviene@gmail.com

Dėstomi dalykai:

Vaiko teisių socialinė-edukacinė apsauga (su praktikumu