BDAR
Privatumo politika

Mokslinės veiklos kryptys

        Mokslinė veikla ir tyrimai vykdomai pagal patvirtintą Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto strateginę mokslo kryptį Visuomenės ir kultūros Baltijos pakrantėse, kurios tikslas – socialinių ir kultūros reiškinių Baltijos pajūrio teritorijose analizė iš praeities ir dabarties perspektyvų, prisidedant prie darnios visuomenės, asmens gerovės ir ekonominio vystymosi.

        Krypties Visuomenės ir kultūros Baltijos pakrantėse prioritetai:

 • žmogus ir kraštovaizdis: apgyvenimo modelių ir gyvensenų kaita;
 • socialinė ir kultūrinė kaita pietrytiniame Baltijos regione nuo viduramžių iki šių dienų;
 • lingvistinės ir simbolinės sistemos pakrančių bendruomenėse;
 • socialinių ir erdvinių struktūrų transformacijos šiandienos pajūrio visuomenėse;
 • žmogiškieji resursai, regioninė savivoka ir vietos visuomenės sanglauda;
 • socialinės inovacijos ir pajūrio regiono konkurencingumas;
 • žmogaus psichosocialinė raida ir gerovė: veiksniai ir jų sąveika;
 • žmogaus gerovės socioedukaciniai tyrimai.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ TEMOS

 • Baltijos regiono kultūros tyrimai

      Potemės:


 1. Sinchroniniai ir diachroniniai kalbų tyrimai
 2. Filosofijos, religijos ir etnokultūros tyrimai
 3. Literatūros ir meno tyrimai

 

 • Žmogaus gerovės socioedukaciniai tyrimai

      Potemės:


 1. Suaugusiųjų švietimo veikėjų profesionalizacija
 2. Socialinė pedagoginė diskriminacijos prevencija
 3. Švietimo kokybės vadyba kuriant gerovės visuomenę
 4. Asmens ugdymosi sėkmingai karjerai veiksniai
 5. Akademinės bendruomenės psichologinės gerovės veiksniai
 6. Žmogaus dvasinės gerovės krikščioniškieji kontekstai
 7. Vaikų gerovė informacinės kultūros ir modernių ugdymo technologijų plėtros sąlygomis
 8. Meninis ugdymas žmogaus gerovei
leidiniai_knygos.jpeg